Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse er en verdifull vurdering som kan brukes på flere forskjellige måter. En tilstandsanalyse kan fortelle huseier hva som bør utbedres, hvordan det bør utbedres og i hvilken rekkefølge det anbefales utbedret. I tillegg kan en slik analyse brukes som et vedlegg i søknad om støtte, for eksempel til Kulturminnefondet.

Bevaring av kulturminner


Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige
byggverk – EN16096.

Vi utfører tilstandsanalyse på eldre bygninger og fredede bygninger.
En tilstandsanalyse er et nyttig verktøy som kan brukes i forbindelse med restaurering, søknader til diverse fond, og for å få et estimat over kostnader knyttet til restaureringsarbeid. En tilstandsanalyse inneholder en grundig gjennomgang av bygget og eventuelle skader/slitasje på bygget, og definerer tilstandsgrad på skader, samt konsekvensgrad skadene vil ha over tid. I tillegg vil det utarbeides en komplett fotodokumentasjon.

Om EN16096

«This European Standard gives guidelines for a condition survey of built cultural heritage. It states how the condition of the built cultural heritage should be registered, examined, documented and reported on. It encompasses evaluation of the condition of a building or other structure mainly by visual observation, together – when necessary – with simple measurements. The relevant data and documentation on the built cultural heritage should be collected and included in the report. This European Standard can be applied to all built cultural heritage such as buildings, ruins, bridges and other standing structures. It comprises both protected and other historic buildings in general. Archaeological sites and cultural landscapes are not dealt with in this standard. This European Standard does not specify how to carry out a diagnosis (3.7) of the built cultural heritage. For listed/protected immovable heritage specific national rules for expert documentation and works may apply. This European Standard may be applied to: a) identify maintenance measures and the need for further investigation and diagnostics of damage; b) defining procurement needs and the requirement for detailed specification; c) providing a unified method to obtain comparative data, when carrying out a condition survey for a group of buildings or a region.»

Ta kontakt på lene@bts.one eller på 98307377 dersom du har spørsmål angående tilstandsanalyse.